Tue, 28/Jun/2022

Wat houdt de Regeling eisen geschiktheid 2000 voor rijbewijshouders in?

In de Regeling eisen geschiktheid 2000 staan de eisen met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke geschiktheid om een motorrijtuig te mogen besturen. In de bijlage - behorende bij de Regeling eisen geschiktheid 2000 -staat een lijst met coderingen voor het rijbewijs. De regels zijn opgesteld door de minister van Verkeer en Waterstaat. De vaststelling van de geschiktheid voor één of meer rijbewijscategorieën geschiedt door middel van afgifte van de verklaring van geschiktheid door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). U kunt de regeling met de bijlage inzien via de externe link op de website overheid.nl.

Code 100
Op 26 maart 2004 is er een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin wordt gesproken over voorlopige lijn rond de zogeheten code 100 in de Regeling eisen geschiktheid 2000. Dit is vooruitlopend op een bredere herijking van de medische eisen aan rijbewijshouders. In de brede herrijking zal speciaal aandacht worden besteed aan hoe om te gaan met de Regeling eisen geschiktheid 2000.


Wat kost autorijles?

Vergelijk rijscholen! Gratis rijschool aanbiedingen, www.studentrijbewijs.nl