Wed, 19/Jun/2024

Vraag en Antwoord: Het Nieuwe Rijden beleid

Is het Nieuwe Rijden gebaseerd op vastgesteld beleid?
Ja, Het Nieuwe Rijden is gebaseerd op vastgesteld beleid. Doel van het programma Het Nieuwe Rijden is om een substantiële CO2-emissiereductie te behalen. Het sluit daarmee aan op de doelstellingen van het Kyoto-protocol en de daaruit voortkomende Uitvoeringsnota Klimaatbeleid. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is belast met de directe aansturing van het programma. SenterNovem voert het programma uit in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en mede namens het ministerie van VROM.

Is er een beleidsplan beschikbaar?
De doelstellingen zijn vastgelegd in beleidsplannen. Dit zijn het Meerjarenvoorstel Het Nieuwe Rijden 1999-2005 (Het Nieuwe Rijden 1e fase) en het Meerjarenvoorstel Het Nieuwe Rijden 2003-2006 (Het Nieuwe Rijden 2e fase). Op onze website www.hetnieuwerijden.nl is onder 'beleidsinformatie' ook enige achtergrondinformatie te vinden.

Worden marktpartijen ook betrokken bij Het Nieuwe Rijden?
Kenmerk van Het Nieuwe Rijden is, dat het programma samen met marktpartijen wordt ingevuld. Deze marktpartijen onderschrijven de doelstellingen van Het Nieuwe Rijden. De netwerkpartners versterken de uitstraling en de effecten van Het Nieuwe Rijden in de maatschappij. Ze nemen zelf initiatieven tot concrete projecten en activiteiten op het gebied van de rijstijl, bandenspanning, aankoopgedrag en brandstofbesparende accessoires. Binnen het netwerk gaan deelnemers ook onderling samenwerkingsrelaties aan, daar waar logisch en zinvol.

Wie zijn de netwerkpartners?
De netwerkpartners zijn: 3VO, ANWB, BOVAG, BP Nederland B.V., CBR, Consumentenbond, EVO, Goodyear Dunlop Tires Nederland, Greenlease, Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), Milieu Centraal, Opleidings- en Trainingscentrum van het Ministerie van Defensie (OTC-RIJ), Politie Instituut Verkeer en Milieu (PIVM), Prodrive Training, RAI-Vereniging, Transport en Logistiek Nederland (TLN), Bedrijfstakorganisatie voor de banden- en wielenbranche VACO, VTL, Vereniging Mobiliteitsmanagement (VM2), Vereniging van Nederlandse Autoleasebedrijven (VNA), VNO-NCW, Verkeers Veiligheids Centrum Rozendom (VVCR), Vredestein Banden.

Wat doen andere landen eraan?
Ook veel andere landen zijn bezig met Het Nieuwe Rijden (internationaal Eco-Driving genoemd). Nederland is wel een voorloper op het gebied van Het Nieuwe Rijden. Veel landen kijken dan ook met spanning mee naar de resultaten van de Nederlandse campagne Het Nieuwe Rijden.

Hoeveel gaan we ermee besparen?
De verwachting is dat de gemiddelde automobilist tussen de 5 en 10 procent op zijn brandstof kan besparen door volgens Het Nieuwe Rijden te rijden. Verwacht wordt dat door de uitvoering van alle geplande programma-onderdelen van Het Nieuwe Rijden (dus acties op het gebied van rijopleiding, beïnvloeding rijgedrag rijbewijsbezitters, bandenspanning, beïnvloeding aankoopgedrag en in-car-apparatuur) in totaal in 2010 ongeveer 1 megaton CO2 minder uit te stoten.

Welke effecten heeft Het Nieuwe Rijden behalve CO2-reductie?
Behalve een positief effect op het energiegebruik en de CO2-emissie heeft Het Nieuwe Rijden ook positieve effecten op de volgende aspecten:

  • overige emissies (waaronder NOx, fijn stof);
  • verkeersveiligheid;
  • comfort;
  • ongevalschades;
  • onderhoud van voertuigen;
  • levensduur van voertuigcomponenten zoals motoren, banden en remblokken;
  • geluidshinder.

Wat voor financiële voordelen heeft Het Nieuwe Rijden voor bedrijven?
Uit een recent afgesloten onderzoek bij een bedrijfswagenpark in Duitsland blijkt dat na het volgen van cursussen Het Nieuwe Rijden het aantal ongevalschades met gemiddeld 40 procent afneemt (DVR, 2003). Een case van busmaatschappij Hermes (2003) laat bovendien zien dat mede als gevolg van Het Nieuwe Rijden het ziekteverzuim bij beroepschauffeurs met bijna de helft kan worden teruggedrongen (van 11 naar 6 procent). Daarnaast blijkt uit een studie van NEA over de voordelen van Het Nieuwe Rijden in het goederenvervoer.

In totaal wordt op grond van de drie genoemde indicatoren 0,98 centen per kilometer aan kostenbesparing aan Het Nieuwe Rijden toegewezen. Bij een voor binnenlands vervoer ingezette vrachtvoertuig gebruikelijk kilometrage van 80.000 kilometer per jaar, levert Het Nieuwe Rijden bijna € 800,00 per jaar per ingezette vrachtauto op. In het grensoverschrijdend vervoer kunnen de jaarkilometrages oplopen tot 140.000. Daar alle genoemde Het Nieuwe Rijden-effecten kilometergerelateerd zijn, lopen de besparingen als gevolg van Het Nieuwe Rijden dan op tot bijna € 1.400,00 per jaar per vrachtwagen.

Effecten van Het Nieuwe Rijden in het goederenvervoer over de weg

Indicator Effect (procenten)* Effect (centen per km)
Brandstofverbruik 2,1% 0,40
Onderhoud 3,5% 0,19
Schadeherstel 14,2% 0,39
Totaal n.v.t. 0,98

* De procenten zijn uitgedrukt als besparing binnen de genoemde indicator, dus 2,1% van het brandstofverbruik et cetera.

Waarom wordt het kernprobleem klimaatverandering/broeikaseffect niet aangepakt?
Dit wordt wel aangepakt. Met de activiteiten binnen het programma Het Nieuwe Rijden wordt beoogd om in 2010 ongeveer 1 megaton CO2 minder uit te stoten. Vermindering van de CO2-uitstoot draagt bij aan vermindering van het broeikaseffect.

Waarom doet overheid niks aan stimulering van energiezuinige auto's?
De overheid doet wel aan stimulering van energiezuinige auto's. Zo zijn elektrische en hybride auto's vrijgesteld van belasting van personenauto's en motorrijwielen (BPM) en subsidieert de overheid demonstratieprojecten. Daarnaast stimuleert de overheid de ontwikkeling van andere technische mogelijkheden. Door middel van het energielabel voor personenauto's, dat door de overheid is ingevoerd, kunt u zelf direct zien of de auto die u op het oog heeft zuinig is ten opzichte van soortgelijke auto's. U kunt het brandstofverbruiksboekje (een overzicht van het brandstofverbruik van alle nieuwe auto's) bestellen via het ministerie van VROM of de ANWB.

Wat is het energielabel voor personenauto’s?
Een van de aandachtspunten van Het Nieuwe Rijden is de aanschaf van energiezuinige auto's. Het energielabel voor personenauto's geeft inzicht in het energieverbruik van moderne auto's. Op het energielabel is direct af te lezen hoeveel brandstof een nieuwe personenauto verbruikt en hoeveel CO2 deze uitstoot. Alle nieuwe auto's in de showroom zijn voorzien van een energielabel. Bovendien geeft het label informatie over de relatieve zuinigheid ten opzichte van auto's van een vergelijkbare grootte. De categorieën worden aangegeven met de letters A tot en met G en met kleuren: (drie tinten) groen voor zuinig, geel voor gemiddeld en (drie tinten) rood voor onzuinig. Auto's met een groen label (A-, B- of C-label) zijn zuiniger dan andere auto's van dezelfde grootte. Het Nieuwe Rijden stimuleert de aanschaf van A- en B-label auto's. Het brandstofverbruiksboekje geeft een overzicht van alle (moderne) auto's met label en  brandstofverbruik. U kunt het boekje bestellen via het ministerie van VROM of de ANWB.

Monitoren jullie het beleid?
Ja, elk jaar wordt er een jaarverslag opgesteld. Hiervoor worden ook de activiteiten die binnen een bepaald jaar met betrekking tot Het Nieuwe Rijden zijn uitgevoerd gemonitord. Zodoende is er bekend wat op jaarbasis de met de activiteiten bereikte vermindering van de CO2-uitstoot is.

Worden ook andere groepen dan de automobilist geconfronteerd met Het Nieuwe Rijden?
Vanaf 2001 zijn de rij-instructeurs en rij-examinatoren voor zowel het B- als het C/CE- (vrachtauto) rijbewijs geïnstrueerd in Het Nieuwe Rijden. Ook buschauffeurs (D-rijbewijs) volgen trainingen Het Nieuwe Rijden. Verder leren ook taxichauffeurs wat Het Nieuwe Rijden inhoudt: het is één van de opleidingsmodules die ze moeten doorlopen als ze het vakdiploma taxichauffeur willen behalen. In het verplichte taxi-examen zit ook Het Nieuwe Rijden verweven.

Heeft Het Nieuwe Rijden effect op geluid(hinder)?
Door de rijstijl van Het Nieuwe Rijden toe te passen wordt de geluidshinder door autoverkeer verminderd. Door de lagere toeren van de motor ontstaat er minder geluidshinder. Ook zorgt de juiste bandenspanning voor geluidsreductie (banden met een te lage spanning hebben een hogere rolweerstand en veroorzaken daardoor meer geluidsoverlast). Voor de automobilist betekent dit een comfortabelere manier van rijden. Op beleidsniveau is er nadrukkelijk aandacht voor het geluidsreducerende effect door het toepassen van de rijstijl van Het Nieuwe Rijden. Het programma is betrokken bij de trajecten rondom certificering van geluidsarme en energiezuinige banden. Bandenleveranciers zijn, mede vanwege de onderwerpen brandstofbesparing en geluidsreductie, belangrijke partners binnen het netwerk van Het Nieuwe Rijden.

Wat doet Het Nieuwe Rijden voor leaserijders?
Binnen het programma Het Nieuwe Rijden is er ook aandacht voor de doelgroep leaserijders. De Vereniging van Nederlandse Autoleasebedrijven is netwerkpartner van Het Nieuwe Rijden wat betekent dat ze de uitgangspunten steunen en meewerken en -denken aan het bereiken van brandstofreductie en schadepreventie bij leaserijders. Leasemaatschappij ING-Carlease heeft bijvoorbeeld een groot aantal van zijn leaserijders een rijstijltraining Het Nieuwe Rijden aangeboden. Terberg leasing biedt sinds begin 2005 het product GREENLease aan, waarbij één van de onderdelen een rijstijltraining Het Nieuwe Rijden voor de berijder is.

Daarnaast heeft leasemaatschappij ALD Automotive in 2004 de Fuel Race geïntroduceerd voor leaserijders. Gedurende een aantal maanden houden de deelnemers het brandstofverbruik bij, waarbij het doel is om zo zuinig mogelijk te rijden. Hierbij zijn ook de tips van Het Nieuwe Rijden gebruikt. Op onze website www.hetnieuwerijden.nl kunt u meer lezen over ons programma en de doelgroep leaserijders onder het desbetreffende kopje onder 'professionals'.

De campagne kost mij als belastingbetaler te veel en levert niets op
Het Nieuwe Rijden is een meerjarenprogramma dat tot doel heeft om automobilisten, beroepschauffeurs en wagenparkbeheerders aan te zetten tot een energie-efficiënter aankoop- en rijgedrag. Doelstelling is om in 2010, met alle activiteiten uit Het Nieuwe Rijden (niet alleen de mediacampagne), een CO2-emissiereductie te behalen van ongeveer 1 Megaton per jaar. Het programma sluit daarmee aan op de doelstellingen van het Kyoto-protocol en de daaruit voortvloeiende Uitvoeringsnota Klimaatbeleid. In het Kyoto-protocol heeft Nederland zich verplicht om de uitstoot van broeikasgassen in 2008-2012 met 6 procent te reduceren ten opzichte van 1990. Het programma wordt uitgevoerd door SenterNovem in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, mede namens het ministerie van VROM.

Uit periodieke evaluaties blijkt dat de activiteiten van het programma Het Nieuwe Rijden zowel de overheid als de maatschappij veel opleveren. Deze zijn namelijk heel kosteneffectief: voor iedere € 7,00 die besteed wordt, wordt 1 ton CO2 minder uitgestoten. Er zijn nauwelijks andere maatregelen om de CO2-uitstoot te beperken die zo effectief zijn. Behalve een positief effect op het energiegebruik (brandstof) en de CO2 -emissie heeft Het Nieuwe Rijden ook positieve effecten op de uitstoot van overige emissies, de verkeersveiligheid, comfort, het onderhoud van voertuigen, de levensduur van voertuigcomponenten en op geluidhinder.

De campagne Het Nieuwe Rijden is rond concrete rijstijltips opgebouwd. Tips die automobilisten helpen om zuinig en veiliger te kunnen rijden, tips waarmee men geld kan besparen. Juist deze combinatie tussen een persoonlijk voordeel voor de automobilist en een voordeel voor het milieu (minder CO2 uitstoot) wordt door de campagne onder de aandacht gebracht. Het doel van de campagne is de Nederlandse automobilist te informeren over de mogelijkheden om door middel van een aantal makkelijk toepasbare tips een besparing op de brandstof- en onderhoudskosten te bewerkstelligen.

Omdat de doelgroep de Nederlandse automobilist is kunnen we deze het beste bereiken via massamediale middelen als tv en radio. In de campagne wordt samengewerkt met een groot aantal partijen, zoals onder meer de ANWB, Consumentenbond, Bovag en 3VO. Partijen die de belangen van de doelgroep behartigen en ook zelf de boodschap uitdragen. Uiteraard worden alle campagne-uitingen vooraf getest onder de doelgroep, waardoor we weten of een commercial het bedoelde effect heeft. Ook gedurende de tijd dat de commercials uitgezonden worden loopt continue onderzoek mee, zodat we weten wat het effect van de campagne is en we waar nodig kunnen bijsturen.

Bron: Postbus51