Tue, 28/Jun/2022

Wanneer moet ik een verklaring van geschiktheid overleggen?

In een aantal gevallen is bij het aanvragen van een rijbewijs een verklaring van geschiktheid van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) vereist:

  • bij de eerste afgifte van een Nederlands rijbewijs en bij iedere categorie-uitbreiding;
  • bij omwisseling van een op de Nederlandse Antillen of Aruba afgegeven rijbewijs;
  • bij omwisseling van een rijbewijs afgegeven door een land buiten de Europese Unie of IJsland, Liechtenstein of Noorwegen;
  • bij aanvragen ingediend door diplomatiek of consulair ambtenaren en hun gezinsleden;
  • om medische redenen;
  • wanneer het overlegde rijbewijs is afgegeven met een kortere geldigheidsduur dan de in het land van afgifte gebruikelijke termijn van geldigheid;
  • wanneer de aanvrager bij de aanvraag de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt en in het bezit is van een rijbewijs waarvan de geldigheidsduur verstrijkt op of na de dag waarop de aanvrager de leeftijd van 70 jaar bereikt;
  • bij afgifte van een rijbewijs waarvan de houder ouder is dan
    70 jaar.

Een medisch adviseur van het CBR beoordeelt of een Verklaring van geschiktheid kan worden afgegeven. Bepalend is dat u lichamelijk en geestelijk in staat moet zijn om zelfstandig en veilig een motorrijtuig te besturen. In dat geval geeft het CBR de verklaring af (de verklaring is tot één jaar na dagtekening geldig). Vervolgens kan de gemeente een rijbewijs voor maximaal vijf jaar verstrekken.

Verklaring aanvragen
Een Verklaring van geschiktheid vraagt u aan bij het regiokantoor van het CBR in uw omgeving. Voor het aanvragen van deze verklaring moet u een Eigen verklaring invullen en opsturen en moet een arts het Geneeskundig verslag bij de Eigen verklaring invullen tijdens het medisch onderzoek. Het formulier voor de Eigen verklaring met het Geneeskundig verslag is te koop bij de gemeenten en het CBR. Soms geeft een Geneeskundig verslag niet genoeg informatie. Dan is een nader onderzoek door een medisch specialist noodzakelijk. Afhankelijk van de informatie uit de Eigen verklaring of het Geneeskundig verslag verwijst de medisch adviseur van het CBR u door naar een specialist. Op basis van dit specialistisch onderzoek neemt de medisch adviseur van het CBR een besluit over de geschiktheid. Een extra mogelijkheid om de rijgeschiktheid vast te stellen is de rijtest in de praktijk. Bij de omwisseling van rijbewijzen uit één van de landen van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen gelden afzonderlijke regels. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het de RDW of de gemeente.

Geneeskundig verslag
Een arts moet het Geneeskundig verslag invullen. Daarvoor is het nodig dat u een kleine keuring ondergaat. De meeste huisartsen zullen geen eigen patiënten keuren maar hen doorverwijzen naar een onafhankelijke collega. Dit om de bestaande vertrouwensrelatie niet te verstoren. Bij deze keuring beoordeelt de arts uw algemene lichamelijke en geestelijke conditie en het functioneren van uw armen, benen en wervelkolom. Hij zal ook uw bloeddruk meten en uw urine controleren op een mogelijke suikerziekte. Uw gezichtsscherpte wordt opgenomen zonder en eventueel met bril/contactlenzen.

Kosten
Voor een kleine medische keuring stelt het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (CTG) jaarlijks een tarief vast. De kosten zijn voor rekening van de aanvrager. Meer informatie over de kosten kunt u krijgen bij de regiokantoren van het CBR. De tarieven voor een specialistisch onderzoek verschillen. De kosten zijn voor rekening van de aanvrager.

Oud model rijbewijs (afgegeven voor 1 juni 2002)
Heeft u een oud model rijbewijs, dan moet u kijken naar het kopje 'geldig tot'. Hier staat de datum waarop de geldigheidsduur van uw rijbewijs verloopt. In de meeste gevallen staat hier de datum waarop u 70 jaar wordt. Het kan ook zijn dat dit de datum is die door het CBR aan de hand van een medische keuring is vastgesteld. Is de datum 'vernieuwen voor' gelijk aan de datum 'geldig tot', dan moet er bij de vernieuwing van uw rijbewijs een 'verklaring van geschiktheid' worden overlegd. Opnieuw afrijden als de vernieuwingsdatum van uw rijbewijs is verstreken is niet meer nodig. Behalve als uw rijbewijs is verlopen voor 1 juli 1985.

Buitenlands rijbewijs
Heeft u een geldig buitenlands rijbewijs dat voor omwisseling in aanmerking komt en voor meer categorieën dan A, B en BE, dan moet u een 'Uitgebreide Eigen Verklaring' aanvragen bij de gemeente waar u woont. Deze verklaring moet mede worden ingevuld door een arts. Houdt u daarbij rekening met een langere termijn voordat u in het bezit komt van de - voor de aanvraag tot omwisseling - noodzakelijke verklaring van geschiktheid. Het buitenlandse rijbewijs moet namelijk nog geldig zijn op het moment dat u de complete aanvraag tot omwisseling indient bij de gemeente. Is de geldigheidsduur van uw rijbewijs verstreken op het moment dat u de complete aanvraag inlevert bij uw gemeente, dan komt uw rijbewijs niet meer voor omwisseling in aanmerking.


Wat kost autorijles?

Vergelijk rijscholen! Gratis rijschool aanbiedingen, www.studentrijbewijs.nl