Wat is de overheid van plan met de meldingsplicht voor rijbewijshouders?


Het gaat hier om een wetsvoorstel. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2007. Dit is echter afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer.
Tijdstraject: in een brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van Verkeer en Waterstaat voorstellen gedaan voor de herziening van het systeem van medische geschiktheid in relatie tot het rijbewijs.

De minister van Verkeer en Waterstaat wil onder meer een meldingsplicht invoeren voor rijbewijshouders die niet (meer) aan de eisen voldoen van medische geschiktheid. De zogenoemde eigen verklaring die bij de aanvraag wordt gevraagd, moet voortaan worden voorzien van een bevestiging door een huisarts. Dat geldt ook bij elke vernieuwing van het rijbewijs na het bereiken van de 70-jarige leeftijd. Daardoor kan de verplichte keuring vanaf 70 jaar komen te vervallen.

In de huidige situatie is er weinig zicht op de medische geschiktheid van rijbewijsbezitters. Alleen bij de aanvraag wordt een eigen verklaring gevraagd. Daarin staat of een rijbewijsbezitter lichamelijke of geestelijke gebreken heeft. Pas als u 70 jaar bent volgt er een verplichte vijfjaarlijkse keuring. Tussen de eerste aanvraag en het bereiken van de 70-jarige leeftijd bestaat er nu geen meldingsplicht. De minister van Verkeer en Waterstaat wil de voorstellen tot verbetering per 1 januari 2007 in werking laten treden. Tot die tijd wordt de wetgeving herzien en worden de voorstellen samen met de branche nader ontwikkeld.

Verder wordt de huidige regeling waarin de geschiktheidseisen zijn vastgelegd, kritisch tegen het licht gehouden en zullen er speciale keuringsartsen worden opgeleid zodat de huidige keuringsprocedure kan worden verbeterd.

Geen verplichte ogentest
De minister ziet af van een verplichte ogentest voor bestuurders die vanaf hun 45ste jaar hun rijbewijs moeten vernieuwen. Eerder in 2004 informeerde de minister de Tweede Kamer in een brief over de herziening van het systeem voor medische geschiktheid in relatie tot het rijbewijs. Daarbij gaf ze aan een verplichte ogentest te overwegen. Inmiddels heeft de minister zich uitgebreid laten informeren door diverse experts op het gebied van de ogen en het zien. De door alle experts nu breed gedragen conclusie komt erop neer dat een verplichte ogentest in relatie tot de verkeerstaak van bestuurders die het rijbewijs vernieuwen, waarbij alleen de gezichtsscherpte wordt gemeten, weinig effect heeft op de verkeersveiligheid.

Daarnaast zijn onlangs de resultaten bekend geworden van een Europees onderzoek naar de relatie tussen het zien en de verkeersveiligheid. De conclusie van dit rapport luidt dat deze relatie beperkt is, een ogentest vanaf 45 jaar zou waarschijnlijk 1 à 2 doden besparen. Op grond van beide nadere analyses is besloten af te zien van een verplichte ogentest.

Bron: Postbus51 

Andere veelgestelde vragen in deze categorie

Wanneer moet ik mijn rijbewijs vernieuwen?
Wanneer moet ik een verklaring van geschiktheid overleggen?
Wanneer moet ik medisch worden gekeurd als ik een groot rijbewijs heb?
Mag ik een Nederlands militair rijbewijs gebruiken in het normale verkeer?
Mag ik met een Nederlands rijbewijs in het buitenland aan het verkeer deelnemen?